--ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน2(แปล)--

 


27/252 ม . 9 ซ . สุขุมวิท 77
ถ . อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพฯ
โทร . 02-555-0000 , มือถือ 01-888-0000

ตุลาคม 27 2544

เรื่อง ขอสมัครงาน
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเทคโน จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติย่อ ( Resume )
2. ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript )
3. รูปถ่าย

ตามที่ดิฉันได้เห็นใบโฆษณารับสมัครในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีของบริษัทท่าน ในหนังสือ - พิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ดิฉันจึงมีความประสงค์จะ สมัครงานใน ตำแหน่งนี้

ด้วยประสบการณ์ที่ดิฉันทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายบัญชีมามากกว่า 5 ปี ตามที่ท่านจะได้ เห็น ในประวัติย่อที่ดิฉันได้แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ ดิฉันจึงคิดว่ามีความพร้อมและ เหมาะสมกับ งานในตำแหน่งนี้และอีกประการหนึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะนำความรู้และความสามารถ ที่ได้จากการไป ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ มาช่วยพัฒนางานของบริษัทท่านได้

ดิฉันหวังว่า ด้วยประสบการณ์ที่ดิฉันมีจะทำให้ท่านกรุณาเรียกดิฉันเข้าไปพบปะพูดคุยในราย ละเอียดต่างๆ ที่ท่านอยากจะทราบ นอกเหนือไปจากที่ระบุอยู่ในประวัติย่อของ ดิฉันและถ้าท่าน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดิฉันก็ยินดีจะส่งมาเพิ่มให้


ขอแสดงความนับถือ

………………………… ..

( นางสาว สมหมาย สุขสมหวัง )

 


ย้อนกลับ กลับหน้าแรก