--อักษรย่อที่พบเจอทั่วไป  --

 

A/C, A.C--- account บัญชี
A/C No.--- account number เลขที่บัญชี
Ad., Ads.--- Advertisements โฆษณา
Agcy.--- Agency บริษัทนายหน้า
A.M.--- Ante Meridiem ก่อนเที่ยง
Ans.--- Answer คำตอบ
Asst.--- Assistant ผู้ช่วย
Ave. --- Avenue ถนน
B.C.--- Before Christ ก่อนคริสต์ศักราช
Biz --- Business ธุรกิจ
Bldg.--- Building ตึก
B.O.--- Branch Office สำนักงานสาขา
Co.--- Company บริษัท
Co.,--- Ltd. Company Limited บริษัทจำกัด
Conts.--- Contains ขนาดบรรจุ
Dept. --- Department แผนก, ฝ่าย
Dlp.--- Diploma อนุปริญญา
Dr.--- Doctor หมอ
Exam.--- Examination การสอบ, การตรวจ
Exp.--- Experience ประสบการณ์
Exp.--- Date Expired Date วันหมออายุ
Flr --- floor ชั้นของตึก
Ft --- foot ความยาวเป็นฟุต
G.M.--- General Manager ผู้จัดการทั่วไป
G.M.T.--- Greenwich Mean Time เวลาตามนาฬิกาที่เมืองกรีนิช
H.M. --- His Majestic ฝ่าละอองธุลีพระบาท
Hrs. --- Hours ชั่วโมง
Inc. --- Incorporated บริษัท
Int.--- Interest ดอกเบี้ย
Ltd. ---Limited บริษัทจำกัด
M.C. --- Master of Ceremony พิธีกร
Misc.--- Miscellaneous เบ็ตเตล็ด
M.p.h.--- Miles per hour ไมล์ต่อชั่วโมง
o’clock--- of the clock ....โมง
O.K.--- Orl korrect ถูกต้อง
p.m.--- post meridiem หลังเที่ยง
Qt.--- Quantity ปริมาณ
Qual.--- Quality คุณภาพ
Rcpt.--- Receipt เสร็จรับเงิน
Rd.--- Road ถนน
Ref. --- Reference อ้างอิง
Reg. --- Register ลงทะเบียน
Bc. .--- Bachelor of science ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
Sci. --- Science วิทยาศาสตร์
Sig.--- Signature ลายเซ็น
Spec.--- Special พิเศษ
Sq. ft--- Square foot ตารางฟุต
Tel.--- Telephone โทรศัพท์
Vol.--- Volume ปริมาณ
Wt.--- Weight น้ำหนัก
Xmas--- Christmas วันคริสต์มาส
Xtra.--- Extra พิเศษ

ตัวย่อชื่อเดือน
January = Jan.
February = Feb.
March = Mar.
April = Apr.
August = Aug.
September = Sep.
October = Oct.
November = Nov.
December = Dec.

ตัวย่อที่ที่หมายถึง ถนน
Street = St.
Avenue = Ave.
Road = Rd.

ตัวย่อทิศทาง
North = N.
South = S.
East = E.
West = W.

หลักการใช้สัญลักษณ์ของหน่วยเมตริก
อาจจะสรุปโดยย่อ ดังนี้
1. อักษรนำหน้าของหน่วย
m = มิลลิ หมายถึง 1/1,000
k = กิโล หมายถึง 1,000
M = เมกา หมายถึง 1,000,000
2. หน่วยทั่วไป
L หรือ l = ลิตร (ล.)
mL หรือ ml = มิลลิลิตร (มล.)
g = กรัม (ก.)
mg = มิลลิกรัม (มก.)
kg = กิโลกรัม (กก.)
3. ระหว่างตัวเลขและสัญลักษณ์ของหน่วยต้องมีช่องว่างเสมอ ไม่เขียน ติดกันเลย
เช่น 237ml (ผิด) 237 ml (ถูก)
4. สัญลักษณ์ของหน่วยไม่มีรูปเป็นพหูพจน์ จะไม่มีการเติม “s” เป็นอัน ขาด
เช่น 250 mls (ผิด) 250 ml (ถูก)
20 kgs (ผิด) 20 kg (ถูก)
5. หลังสัญลักษณ์ของหน่วยถ้าเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษจะไม่มีจุด ถ้าเป็น ตัวย่อภาษาไทยจะมีจุด
เช่น g. (ผิด) g (ถูก)
ml. (ผิด) ml (ถูก)
ล (ผิด) ล. (ถูก)
กก (ผิด) กก. (ถูก)

ตัวอย่างที่ผิดซึ่งมักพบเสมอๆ ในการใช้ สัญลักษณ์ คือการใช้ตัวอักษร (ใหญ่หรือเล็ก) ไม่
ถูกต้องกับความหมาย ที่ต้องการ เช่น มิลลิลิตร ต้องใช้ว่า ml หรือ mL ก็ได้ หากใช้ ML หรือ MI จะ
หมายถึง เมกาลิตร ซึ่งมีค่าถึง 1 ล้านลิตร ใน ทำนองเดียวกัน กิโลกรัมก็ต้องใช้ kg เท่านั้น หาก
ใช้ KG จะหมายถึงเคลวิน–จิกะ (Kelvin–giga) ซึ่ง K คือหน่วยของ อุณหภูมิ ส่วน G คือ 1 พันล้าน
นอกจากนี้ยังมักพบเห็นเสมอว่าได้มีการใช้ สัญลักษณ์ของ “กรัม” ผิดอยู่บ่อยๆ เช่น gm, grm,
GM, gms เป็นต้น ที่ถูกจะต้องเป็น g เท่านั้น


ตัวย่อเกี่ยวกับยศต่างๆ

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก